OnlineFundraising Betingelser

Fundraisingbureauets rettigheder og forpligtigelser

 1. Vedligeholdelse og udvikling

Fundraisingbureauet vil løbende bestræbe sig på at vedligeholde og udvikle OnlineFundraising, herunder foretage fejlretninger og udvikling af nye funktioner.

Fundraisingbureauet afgør, hvad der skal udvikles og hvornår dette skal ske. Kunden er altid velkommen til at komme med forslag, ligesom det ofte er muligt at betale for udvikling kunden er særlig interesseret i.

Fundraisingbureauet har ret til at ændre i udseende og funktioner for at skabe et produkt Fundraisingbureauet vurderer er bedre. Større ændringer, vil blive adviseret med mindst 30 dage.

Fundraisingbureauet afgør til enhver tid om ny funktionalitet er tilgængelig for kunden indenfor denne aftale, eller om tilgang til den nye funktionalitet er udenfor aftalen og dermed skal tilkøbes.

Fundraisingbureauet forbeholder sig retten til at prisjustere løbende. Enhver pris justering vil blive annoneret 1 måned i forvejen.

2. Fejlretning

Fundraisingbureauet laver ugentligt forbedringer på OnlineFundraising.

Såfremt der konstateres driftsfejl eller problemer der hindrer en live formular i at virke for en kunde, får udbedring højeste prioritet hos Fundraisingbureauet.

Sag påbegyndes:

Indenfor kontortid (9-16)
15 min
Om dagen udenfor kontortid
(indtil 22 og 8-22 weekend)
< 1 time
Om natten (22 – 08)
< 6 timer eller
15 min efter kontortid.

Fundraisingbureauet kan kontaktes på 35294855 eller support@fundraisingbureauet.

3. Drift og tilgængelighed

Online Fundraising tilgås igennem administrationsmodulet og vil sædvanligvis være tilgængelig hele døgnet.

Fundraisingbureauet har i 2017 haft en oppetid på over 99,96%. Udenfor annoncerede (mindst 14 dage, altid om natten) servicevinduer på 2 timer garanteres der oppetid på 99,8%, men i praksis vil oppetiden forventeligt være over 99.95%.

Skulle der opstå nedetid over 0,2% på et kvartal udregnes en rabat på den årlige licens svarende til de påvirkede måneders andel af året. (1/12 rabat ved en måned påvirket).

For at sikre højest mulig oppetid, vedligeholdes servere og software løbende. I nogen tilfælde kræver dette en kort nedetid. Fundraisingbureauet advicerer altid mindst 14 dage før ved planlagte servicevinduer., eller hurtigst muligt ved driftsakut behov.

4. Markedsføring

Fundraisingbureauet forbeholder sig retten til at inkludere få men synlige links til Online Fundraising i fx, transaktionsemails genereret af Online Fundraising.

Kundens rettigheder og forpligtigelser

1. Brug af Online Fundraising

Kunden har lov til at bruge Online Fundraising på een hjemmeside pr aftale, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Oplysningspligt og lovlighed

Parterne er forpligtiget til at overholde de enhver tid gældende regler for indsamlinger i Danmark, herunder forpligtigelser overfor Indsamlingsnævnet og Skat.

Parterne er forpligtiget på at begrænse antallet er personer, der har adgang til personfølsomme informationer på Online Fundraising, og behandle data forsvarligt.

Ansvar og ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende aftale.

Fundraisingbureauets erstatningsansvar over for kunden kan, uanset graden af uagtsomhed, herunder evt. erstatningsansvar for hændelig skade, aldrig overstige et beløb svarende til det af kunden til Fundraisingbureauet betalte vederlag for de seneste 6 måneder, før skaden indtrådte, og Fundraisingbureauet kan ikke drages til ansvar for kundens indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til; tab af indtjening, tab af goodwill eller øvrige forretningsmæssige tab, herunder tab påført tredjemand, tab af data samt øvrige følgeskader.

Ansvarsfraskrivelsen gælder også produktansvar i det omfang, ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder herfor.

1. Force majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen eller skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten er ramt af force majeure. Som force majeure betegnes blandt andet krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejke, lockout, brand, vandskade, handelsrestriktioner, virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, sygdom hos nøglemedarbejdere, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige anstrengelser kunne forhindre.

Dersom der indtræder force majeure, skal den ramte part uden ugrundet ophold meddele den anden part, at en force majeure-situation er indtrådt.

Såfremt en force majeure-situation varer mere end 30 dage, er den anden part berettiget til at annullere nærværende aftale. En sådan annullation får virkning for fremtiden. Efter annullation kan ingen af parterne gøre yderligere krav gældende mod den anden part.

Persondata

I det omfang der behandles persondata på vegne af kunden, handler Fundraisingbureauet og Fundraisingbureauet’s eventuelle underleverandører alene efter instruks fra kunden. Fundraisingbureauet træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger. Disse betingelser bliver opdateres når Loven om persondata ændres.

Fundraisingbureauet skal på kundens anmodning give kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at sådanne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Kunden afholder enhver omkostning i denne forbindelse, herunder for Fundraisingbureauet’s tidsforbrug.

Ophør

Hvis kunden ønsker at stoppe sin abonnementsaftale, kan dette ske ved at kontakte Fundraisingbureauet på e-mail eller telefon. Kunden har selv ansvar for at afmelde Online Fundraising senest 7 dage før månedens slutning, ellers vil næste måneds gebyr blive faktureret.

Det årlige gebyr betales hvert år i januar for det indeværende år, og skal ikke betales hvis aftalen ønskes stoppet der.

Det årlige gebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved stop af aftale.

Førsteklasses support

Førsteklasses support

Stabilitet og sikkerhed for at betalingerne
går igennem er lige så vigtigt for os,
som det er for dig.

Ring til os på tlf. Tlf.: 3529 4855

Kom igang
med Online Fundraising
på 3 uger!

Vis mig hvordan